Stickers.dk!

Fiat Klub Danmarks vedtægter

§1
Klubbens formål er, at forene ejerne af FIAT biler, med henblik på at bevare så mange af disse biler som muligt, at kunne give medlemmerne informationer om muligheder for fremskaffelse af reservedele, udstyr mm., samt at informere om tilsvarende klubbers aktiviteter og tilstræbe fællesarrangementer efter behov.

§2
Klubbens navn er Fiat Klub Danmark.

§3
Alle der har interesse i at bevare FIAT modellerne for eftertiden kan søge medlemskab, såfremt deres interesse ikke er af økonomisk art. Ønske om medlemskab kan fremlægges for klubbens bestyrelsesmedlemmer. Øvrige klubmedlemmer kan naturligvis oplyse interesserede om klubbens aktiviteter, formål m.v.

§4
Medlemskabet er helårligt og kan kun fornyes ved rettidig indbetaling af kontingent. Se evt. paragraf 16

§5
Udmeldelse kan, for bestyrelsesmedlemmer kun ske ved mindst en måneds varsel. Øvrige medlemmer kan udtræde omgående.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når særlige forhold måtte give anledning hertil, ved 2/3 af flertal for beslutningen. Pågældende medlem vil få lejlighed til at forklare sig inden eventuel eksklusion. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes af nogen af parterne.

§6
Såfremt et medlem trods skriftligt påkrav ikke har indbetalt sit kontingent, senest en måned efter påkravet, bortfalder medlemskabet. En eventuel genoptagelse vil kræve det økonomiske mellemværende bliver bragt i orden.

§7
Kontingentet dækker hele husstanden, dog ikke hjemmeboende børn over 18 med egen bil. Et medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen. Alle brugernavne og passwords til klubbens website er personlige, og må ikke videregives til andre.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog forhøje sidste års kontingent med op til 10 % uden generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen er kontingent frie.

§8
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, mens klubbens anliggender varetages af bestyrelsen.

§9
Klubbens bestyrelse består af 4-8 medlemmer, og der skal altid være et flertal af FIAT-ejere. Bestyrelsen skal besætte følgende poster:

Formand
Næstformand (1 på Sjælland og 1 til Jylland/Fyn)
Sekretær
Kasserer
Teknisk rådgiver
Redaktør (frivilligt medlem af bestyrelsen)
Udlandskoordinator
Webmaster (frivilligt medlem af bestyrelsen)

Formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, mens de øvrige
Bestyrelsesmedlemmer kun vælges for ét år af gangen. Formand og næstformand er på valg i hvert sit år.
Bestyrelsen fordeler selv arbejdsopgaverne imellem sig – dog undtagen formand- og næstformandsposten. Formanden kan dog ikke bestride posten som kasserer eller sekretær. Bestyrelsen er bemyndiget til at anmode klubmedlemmer om assistance til bestyrelsesarbejde, såfremt der skulle vise sig behov herfor. De indkaldte medlemmer har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sine dagsordener.

§10
Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Alle afstemninger i bestyrelsen foregår skriftligt. Skriftlig fuldmagt eller underskrevne brevstemmer kan anvendes ved fravær til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§11
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. oktober, og indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden på generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretninger og godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
4. Fastsættelse af klubkontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Evt.

§12
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

§13
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med ¾ flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§14
Afgår formanden før valgperiodens udløb, indtræder næstformanden som konstitueret formand indtil førstkommende generalforsamling. Afgår et øvrigt bestyrelsesmedlem, henstår denne plads åben indtil førstkommende generalforsamling. Såfremt bestyrelsen bliver mindre end 4 medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til genoprettelse af en fuldtallig bestyrelse.

§15
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det skønnes påkrævet. Hvis 1/5 af klubmedlemmerne skriftligt begærer en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil.

§16
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Opkrævningsperioden for kontingentet er fra 1. juni til 31. maj, undtaget ny indmeldte medlemmer, de betaler fra den 1. i en måned og frem til 31. maj.

§17
Klubregnskabet revideres af en revisor, som ikke må sidde i bestyrelsen, og meddeles i klubbladet eller pr. brev til medlemmerne inden afholdelse af generalforsamlingen.

§18
Forslag til klubbens opløsning kan fremsættes af en enig bestyrelse, eller mindst 1/5 af klubmedlemmerne ved skriftlig begæring heraf. Bestyrelsen indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage fra forslagets fremsættelse, dog vil begæring heraf i perioden fra 1. januar til afholdes af landstræffet eller ordinær generalforsamling blive medtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Opløsning af klubben kræver ¾ flertal. Såfremt der er under halvdelen af klubmedlemmerne tilstede, skal der afholdes en ny generalforsamling, hvor der ligeledes skal være ¾ flertal for opløsning af klubben. Efter endelig vedtagelse af opløsning af klubben træffes der beslutning om afvikling af klubben. Herunder anvendelse af klubbens formue, ved almindeligt stemmeflertal.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn